De gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Wilt u enkele vragen over de gebruiksvriendelijkheid van Noordoosthelpt.nl beantwoorden?
Ga dan naar ons gebruikersonderzoek.

Participatie Raad Sociaal Domein Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Geplaatst op: 10 november 2020

De term participatie werd op een gegeven moment gelanceerd: burgers wilden structureel actief meedoen, niet slechts een recht om kanttekeningen te mogen plaatsen. Bij participatie wordt de mogelijkheid gegeven invloed uit te oefenen bij het maken van plannen of het uitvoeren van ideeën of initiatieven.

Er wordt van burgers nogal wat gevraagd. Deelnemen aan, en zich voorbereiden op bijeenkomsten vraagt van burgers een behoorlijke tijdsinvestering. En de meeste burgers vragen zich af of hun inbreng de moeite waard is. De betrokkenheid van burgers in de fase van probleemstelling (beleidsvoorbereiding) is hiervoor vaak essentieel. Dit is de reden geweest om een Participatie Raad in te stellen.

Sociaal domein, wat is dat?

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime, integrale zin van het woord vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken. Zoals handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd) gezondheidszorg.

De Participatieraad Noardeast-Fryslân & Dantumadiel is een onafhankelijk adviesorgaan en ontleent zijn bestaansrecht aan art. 3, lid 5 van de Verordening Participatieraad Sociaal Domein.
De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de WMO 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving nastreven en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente. De Raad zorgt hierin voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie.

De Raad ziet het als zijn taak om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en verbeteren op het gebied van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Verbeteren van de positie van alle doelgroepen op het gebied van WPI. De taak van de Raad valt dus uiteen in tweeën: gevraagde en ongevraagde adviezen. Bij de gevraagde adviezen is de Raad afhankelijk van het aanleveren van ambtelijk adviesaanvragen t.b.v. college. Bij de ongevraagde adviezen kan de Raad een vrijere rol kiezen. Vooropgesteld wordt, dat de Raad bij de uitvoering van de hem opgelegde taak voor het overgrote deel afhankelijk is van de ambtelijke toelevering van adviesaanvragen t.b.v. de colleges. De Raad betrekt zoveel als mogelijk, ervaringsdeskundigen bij zijn taak. Daartoe worden “passend” bij het onderwerp ad-hoc groepjes ervaringsdeskundigen gevormd om mee te denken, om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies.

De Raad staat voor een inclusieve samenleving: iedereen moet mee kunnen doen aan de participatiemaatschappij

De Raad draagt zorg voor een menselijke uitvoering van de Participatiewet en laat de stem van cliënten doorklinken in het gemeentelijk beleid. De Raad volgt het primaat van de politiek, treedt waar nodig op als co-creator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van college.

Foar de boarger, mei de boarger

Wilt u meer weten over onze achtergrond, dan leest u dat op onze site! Wij zijn zeer geïnteresseerd zijn in u! Neem gerust contact op met ons. Tips, ideeën, vragen, plannen. En bedenk: uw mening is voor ons gratis advies!

U kunt contact opnemen met onze ambtelijke secretaris bij vragen, problemen, of andere onderwerpen.

Schriftelijk: Participatieraad Noardeast
t.a.v. Beitske Boskma P/a: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Per mail: info@participatieraad-noardeast.nl Telefonisch: (0519) 298888
Of via het contactformulier op onze site.

Vergelijk hulpaanbod