Meeste cliënten tevreden over dienstverlening Wmo en Jeugdhulp

Geplaatst op: 10 september 2020

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben over 2019 weer cliëntervaringsonderzoeken laten uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

De betreffende jongeren, ouders en cliënten zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de respondenten positief is over de geleverde zorg en de ondersteuning die gemeentelijk is aangevraagd.

Resultaten Jeugdhulp in 2019

In totaal vulden 72 van de 459 jongeren de enquête in. De gemeenten scoren goed in de kwaliteit van dienstverlening. 77% van de jeugd uit Noardeast-Fryslân voelt zich beter door de hulp, in Dantumadiel 47%. Ook 143 ouders droegen bij aan het onderzoek. Zij zijn over het algemeen tevreden over het contact met de gemeente.

Resultaten Wmo in 2019

De uitkomsten van het ervaringsonderzoek Wmo in 2019 zijn voor beide gemeenten vergelijkbaar. De 516 cliënten die mee hebben gedaan aan het onderzoek zijn erg tevreden over de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. De ondersteuning past bij hun hulpvraag. Het contact met de gemeente vinden ze ruim voldoende. Relatief weinig respondenten zijn op de hoogte van het bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan cliënten op weg helpen bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning.

Verbeteren beleid en uitvoering

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan. Zo zouden de werkprocessen verbeterd en efficiënter kunnen en de wachttijden in het gebiedsteam korter.

Bijlagen

In de bijlagen leest u de resultaten van de onderzoeken van 2019. De resultaten van deze onderzoeken worden door onderzoekbureau Zorgbelang Fryslân gemeld bij het ministerie van VWS.

Onderzoek 2020

De onderzoeken zijn gericht op de ervaringen van cliënten. Binnenkort starten de onderzoeken over de ervaringen vanaf januari 2020.

Bestanden

Dantumadiel_Rapportage_Je
ugdhulp_Ouders_2019_Defin
itief
PDF, 1,50 MB
Dantumadiel_Rapportage_Wm
o_2019_Definitief (1)
PDF, 1,35 MB
Dantumadiel_Rapportage_Je
ugdhulp_Jongeren_2019_Def
initief
PDF, 1,41 MB
NoardeastFryslan_Rapporta
ge_Wmo_2019_Definitief
PDF, 1,44 MB
NoardeastFryslan_Rapporta
ge_Jeugdhulp_Ouders2019_D
efinitief
PDF, 1,50 MB
NoardeastFryslan_Rapporta
ge_Jeugdhulp_Jongeren_201
9_Definitief
PDF, 1,48 MB
Vergelijk hulpaanbod