Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie regelt u een pgb via de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In een pgb-plan (ook wel budgetplan genoemd) geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners. U bent zelf verantwoordelijk voor het aansturen van de hulp en de ondersteuning. Ook bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Cliëntondersteuning

Wilt u weten of een pgb goed bij u past? Dan kunt u deze vraag voorleggen aan het gebiedsteam of aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan vraagt u een pgb aan bij het gebiedsteam van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.
  • Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb aan bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente.
  • Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan vraagt u een pgb aan bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten over dit type pgb, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Pgb-Wmo

Met dit pgb koopt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een rolstoel. Het pgb vraagt u aan bij de gemeente.

De meeste Wmo voorzieningen kunnen in de vorm van een pgb worden verstrekt. Een uitzondering geldt voor taxivervoer.

Er gelden voorwaarden voor het pgb Wmo (zie het kopje 'Voorwaarden' verderop op deze pagina). Ook kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Pgb-Jeugdwet

Met dit pgb koopt u bijvoorbeeld hulp bij opvoedproblemen of hulp voor uw kind bij psychische problemen en/of gedragsproblemen. U vraagt dit pgb aan bij de gemeente.

Er gelden voorwaarden voor het pgb Jeugdwet (zie hierna).

Voorwaarden

Voor zowel het pgb Wmo als het pgb Jeugdwet gelden voorwaarden. Wilt u een pgb, dan moet u in ieder geval met het volgende rekening houden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. Dit mag u doen met hulp van anderen. Maar u mag iemand daarvoor niet vanuit het pgb betalen. Ook mag u het pgb niet laten beheren door een beroepskracht of organisatie die u ook voor zorg, hulp of ondersteuning vanuit het pgb inhuurt.
  • U moet vooraf een pgb-plan maken. Dit plan moet u inleveren samen met de zorgovereenkomsten die u van plan bent af te sluiten. Voor zowel het pgb-plan als de overeenkomsten zijn formulieren beschikbaar. U bent verplicht die te gebruiken.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn. Via het pgb-plan moet u aannemelijk maken dat daarvan sprake is.

De hoogte van uw pgb

Het pgb moet voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Het pgb wordt in principe daar op gebaseerd. De gemeente kan echter een maximum aan het pgb stellen. Bijvoorbeeld omdat de gemeente het tarief van de zorgaanbieder te hoog vindt. Of om de hoogte van uw pgb hetzelfde te laten zijn als de kosten van zorg in natura in situaties die vergelijkbaar zijn met die van u.

U ontvangt niet zelf het pgb op uw rekening. Landelijk is bepaald dat alle betalingen voor een pgb door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden gedaan. Meer informatie daarover vindt u op de website van de SVB.

Het pgb-plan

U bent verplicht een pgb-plan met zorgovereenkomsten in te leveren. De gemeente heeft deze stukken nodig om een besluit te kunnen nemen op uw aanvraag. De inhoud van uw plan wordt door de gemeente beoordeeld. Als de gemeente onvoldoende vertrouwen heeft in uw plan dan wordt het pgb niet toegekend.

Wanneer u het (verplichte) formulier voor het pgb-plan volledig invult, dan heeft u in principe aan alle aspecten gedacht.

Formulieren

Organisaties

Wmo-loket

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

 0519-29 88 88 noardeast-fryslan.nlHynsteblom 49104BRDamwâld

Vergelijk hulpaanbod