Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonlasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Voorwaarden TONK

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari 2021 een inkomensterugval van meer dan 30% in vergelijking met januari 2020.
 • De inkomensterugval komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek (rente en aflossing) bedragen ten minste 40% van uw inkomen (woonquote) in de maand januari 2021.
 • U maakt geen gebruik van bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag of huurtoeslag op grond van de Wet op de Huurtoeslag.

Hoogte TONK-uitkering

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonlasten (A);
 • uw inkomen in januari 2020 (B);
 • uw inkomen in januari 2021 (C).

Inkomensterugval

De inkomensterugval is de terugval in inkomen wegens de coronacrisis. U moet aantonen dat uw inkomen is verminderd vanwege de coronacrisis. Het percentage van de inkomensterugval wordt als volgt berekend: (B-C)/B x 100%. De inkomensterugval moet meer dan 30% zijn.

Zijn de peilmaanden (B en/of C) niet representatief om in uw situatie de inkomensterugval vast te kunnen stellen, dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven dat u van de peilmaand wilt afwijken.

Voorbeeld

B = inkomen in januari 2020 € 4000,-

C = inkomen in januari 2021 € 1000,-

Dan bedraagt de inkomensterugval: (4000-1000 = 3000) / 4000 = 0,75. Dit vermenigvuldigd met 100% levert een inkomensterugval van 75% op.

Woonquote

De woonquote is het procentuele deel van het inkomen dat uit woonlasten bestaat. Het percentage van de woonquote wordt als volgt berekend: (C-A)/C x 100%. De woonquote moet ten minste 40% zijn.

Voorbeeld

C = inkomen in januari 2021 € 1600,-

A = de noodzakelijke woonlasten € 900,-

Dan bedraagt de woonquote:

(900x100) / 1600 = 56,25. Dit levert een woonquote van 56,25% op.

Hoogte en duur tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de woonquote. Dit is een eenmalig bedrag:

 • € 750,- bij een woonquote van 40% tot 50%;
 • € 1.500,- bij een woonquote van 50% tot 60%:
 • € 2.250,- bij een woonquote van 60% tot 70%;
 • € 3.000,- bij een woonquote van 70% en hoger.

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021, voor maximaal 6 maanden krijgen, als dit nodig is. We keren het tegemoetkoming in één keer aan u uit.

Verklaring van 'oninbaar lijden' OZB niet-woningen

Ondernemers in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op basis van de TONK-regeling, komen automatisch in aanmerking voor een verklaring van 'oninbaar lijden' voor de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woningen (gebruikers en eigenaarsdeel). Daarmee vervalt de betalingsplicht. Daarbij gaan we uit dat ondernemers die in de privésituatie onvoldoende draagkracht hebben, ook moeite hebben om de aanslag OZB niet-woningen te kunnen betalen.

Aanvragen

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 door ons zijn ontvangen.

Opsturen aanvraag en bewijsstukken

Stuur van uzelf (en uw partner) een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee. Een rijbewijs is voor deze aanvraag géén geldig legitimatiebewijs!

Het aanvraagformulier met de bewijsstukken stuurt u op naar:

Ofdieling Meidwaan en Soarch
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum

U kunt de aanvraag met bewijsstukken ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Deze documenten moet u meesturen

U verstuurt alleen de documenten die voor u (en eventueel een partner) gelden.

 • Een duidelijke foto of kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs, uw identiteitskaart of paspoort uit een EER-land of uw verblijfsvergunning.

U moet als bewijsstukken voor zowel januari 2020 als januari 2021 deze documenten aanleveren:

 • Bij inkomen uit loondienst: loonstroken of bankafschriften
 • Bij inkomsten uit eigen bedrijf (zie meest gestelde vragen voor een toelichting)
 • Bij inkomen uit huur of onderhuur: een huurovereenkomst of bankafschriften
 • Bij een koopwoning: bankafschriften van de hypotheekbetalingen
 • Bij een huurwoning: bankafschriften van de huurbetalingen
 • Bij partneralimentatie: een bankafschrift met de hoogte van de alimentatie
 • Bij pensioen: een pensioenspecificatie of bankafschrift
 • Bij een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkeringsspecificatie.

Vragen?

Bekijk de lijst met meestgestelde vragen:

Meest gestelde vragen - TONK

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de TONK-regeling.

Staat uw vraag hier niet bij?

Als u vragen heeft kunt u op werkdagen, bellen met het Klanten Contact Centrum, van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur. Het telefoonnummer is 0519-298888 (keuze 1). U kunt uw vraag ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Welke inkomsten tellen mee?

Bij inkomen kan in ieder geval worden gedacht aan:

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit de eigen onderneming;
 • inkomen uit een uitkering;
 • inkomen uit verhuur; en
 • inkomen uit partneralimentatie.

Inkomen uit kinderalimentatie tellen wij niet mee.

Ik ben zelfstandig ondernemer.
Hoe bereken ik mijn inkomsten?

Het inkomen moet worden berekend over de maanden januari 2020 en januari 2021. Dit geldt ook voor zelfstandigen. Voor zelfstandigen kan dit inkomen worden berekend zoals conform de regels van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage als bedoeld in artikel 6 lid 2 Tozo.

Voorbeeld

Voorbeeld berekening TONK

 

Hoe bereken ik mijn inkomen als dit erg wisselt of sterk afwijkt van de peilmaand?

Dan mag u het gemiddelde inkomen van de drie maanden voorafgaande aan de maand van de peilmaand rekenen.

Welke beschikbare geldmiddelen tellen mee als vermogen?

Direct beschikbare geldmiddelen tellen mee als vermogen. De peildatum is 1 januari 2021.Bij beschikbare geldmiddelen wordt in ieder geval gedacht aan:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • cryptovaluta (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Vermogen in de onderneming of overwaarde in een eigen woning tellen niet mee.

Welke woonlasten tellen mee?

Een tegemoetkoming wordt verstrekt voor de kosten van:

 • huur van een woning; of
 • rente en aflossing in verband met een voor de financiering van de woning afgesloten hypotheek.

De tegemoetkoming TONK voorziet alleen in deze kosten voor zover het gaat om een door de inwoner bewoonde woning. Het gaat dan om de woning waar de inwoner zijn hoofdverblijf heeft. De tegemoetkoming TONK voorziet niet in de kosten van een tweede woning of een zakelijk pand.

Bij een huurwoning gaat het niet om de kale huur maar om de all-in prijs. Dit betekent dat eventuele servicekosten in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

Als er kosten voor energie (GWL) worden gerekend in de all-in prijs, dan wordt daar een fortfair bedrag ter hoogte van € 143,- per maand op in mindering gebracht. Dit is de gemiddelde kosten voor gas- en stroomgebruik volgens de NIBUD Prijzengids 2020-2021.

Welke bewijsstukken moet ik meesturen?

Op het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsstukken u moet meesturen. Dit zijn bijvoorbeeld stukken van uw inkomen, en uw woonlasten.

Ik heb geen recht, maar heb wel financiële problemen..

Neem dan vooral contact met ons op, dan kijken we samen met u of er maatwerk geleverd kan worden.

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u binnen 4 weken en uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Vergelijk hulpaanbod